'n Rustige hawe vir besige mense

1950

Die Huwelik

Die huweliksverbond,  huweliksband, egverbintenis. Dit is ‘n permanente bindende en duursame ooreenkoms wat tot die doodgestand bly, maar kan ook verder voortbestaan deur die nageslag wat die beginsel eerbiedig en daarby hou! Mat. 19:4 (NV) En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, (5) gesê het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees;(6) sodat hulle nie meer twee is nie,maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.(ookMark 10:2-12 & 1 Kor 7:15)God is getuie . . .As ‘n huwelik voltrek word, moet daar getuies wees. In die vrae van dieFormulier word aan die paartjie gevra: “Verklaar u voor almal hier teenwoordig…”

Ná die huwelik moet twee getuies teken dat die huwelik wettig gesluit is. Al is hierdie getuies egter hoe betroubaar, kan hulle nie in die hart van diepaartjie inkyk om vas te stel of die “Ja” van die bruidspaar werklik eg is nie. Nee, by elke huwelik is daar ‘n dringende behoefte aan ‘n Getuie wat die harte kan deur vors (deursoek). Daardie Getuie is God. Maleagi stel dit baie duidelik: “Omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond.” (2.14).Die verbond wat God met Abraham uit genade gesluit het (vgl. Genesis 15)is’n EWIGE verbond, onverbreekbaar. Nieteenstaande die sonde van die mens, hou God Sy verbond in stand. Volgens Maleagi is die huwelik ook ‘n verbond—’n verbond tussen man en vrou waarvan God getuie is. Daarom is dit onverbreekbaar (Mattheus 19.6).

Hierdie huweliksverbond is ‘n gawe van God aan die mens. Maar dit bevat ook ‘n sware eis, naamlik dat ons God bo alles moet liefhê.  Dat ons mekaar as man en vrou vurig moet liefhê.

 

‘N GAWE VAN CHRISTUS SE VERHOUDING MET SY BRUID

.Die beste hulp wat getroude mense aan mekaar kan gee is om mekaar te helpom nader aan God teleef. Daar is geen groter alleenheid as om sonder God teleef nie.Die huwelik wat dus ‘n voortdurende herinnering is aan Christus se saamweesmet en trouwees aan Sy gemeente, is ‘n onbreekbare band, ‘n verbond.Sien gerus die huweliksformulier wat aangeheg is. Vir meer inligting kontak ds. Grobler (076841 1568)

Die Doop

Die Christelike doop is gewortel in Jesus van Nasaret se bediening, dood en opstanding. Die doop maak ons een met Christus, die gekruisigde en opgestane Here. Dit gee ons toegang tot die Nuwe Verbond tussen God
en sy mense. Die doop is ’n gawe van God. Dit word bedien in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Matteus vertel ons dat die Here Jesus, na sy opstanding, sy dissipels die wêreld ingestuur het met die
opdrag om mense doop (Matteus 28:18-20). Uit die briewe van die Nuwe Testament en die Handelinge van die
Apostels, sowel as die geskrifte van die Kerkvaders, is dit duidelik dat die doop deur die hele apostoliese Kerk
beoefen is. Vandag nog bedien die kerke die doop as deel van ons verbintenis met die Here wat sy genade aan
ons geskenk het.  Vir meer inligting kontak ds. Grobler (076841 1568)

Berading

Berading word aan ons Gemeentelede gebied wat hulp nodig het. Hierdie bediening bied ondersteun ing, bemoediging, heelwording en herstel aan behoeftiges deur die krag en genade van ons Here Jesus Christus.

Kontak gerus ons Kerkkantoor @ 072 137 4407 of ds Grobler @ 076 841 1568 vir ‘n afspraak of meer inligting. Of stuur ‘n epos na: paullet@ngkpierneef.co.za

Ons wil jou baie graag bystaan

Kinders en die Nagmaal

Liewe Ouers

 
 

Ons is baie bly dat jy die moeite doen om na te dink oor jou kind se deelname aan die Nagmaal! Die Nagmaal is so ‘nspesiale deel van ons geloof. Ons wil daarom graag hê dat dit vir elke kind ook ‘n spesiale ervaring sal wees wat hulgeloof bou en versterk.Mag die Nagmaal net nog ‘n spesiale deel wees van die geloofspad wat julle gesin saam stap. Laai gerus die volle artikel af om seker te maak jou kind is gereed vir die nagmaal.

Kinders en die Nagmaal

Belydenis van Geloof

Hoe maak ek wanneer ek aangeneem wil word/belydenis van geloof wil aflê?

By NG Pierneefhet ons ‘n jaarlikse belydenisgroep wat elke Sondag ná dieerediens bymekaar kom. Daar gesels ons oor verskeie onderwerpe soos die Bybel en hoe ons die Bybel lees enverstaan.  Ons gesels ook oor God, die Drie Eenheid en ons reis saam met God deur die lewe. Ook word daar gesels ooraktuele onderwerpe, soos die gesprek tussen die wetenskap en geloof. Indienjy belydenis van geloof wil aflê by Pierneef, raai ons aandat jy by hierdiegroep aansluit elke Sondagaand.

Indien jy al ouer is en nie elke Sondagby die kerk kan uitkom nie, sal ds. Grobler’n paar sessies met jou deurwerk oor wat ons graag wil hê jy moetweet en leer voor jy belydenis aflê.

Ons het gewoonlik een belydenisafleggingsgeleentheid per jaar wat in Oktober plaasvind, maar daar kan ook verskeie ander geleenthede geskep word indien dit nodig is.  

 

Wanneer iemand sterf

Wanneer iemand naby aan jou sterf, is daar skielik baie take wat jou aandag vereis en verrig moet word.

Hieronder is ‘n kort opsomming wat jou deurhierdie moeilike tyd kan help:

 • Indien die dood onverwags intree, skakel nooddiensteom ‘n ambulans te ontbied.
 • Indien die persoon aan onnatuurlike oorsake oorlede is, ontbied die polisie, waarna ‘n nadoodse ondersoekgedoen sal word.
 • Skakel ‘n begrafnisondernemer wat alles rondom die begrafnis of verassing sal hanteer
 • Wanneer iemand naby aan jou sterf, is daar skielik baie take wat jou aandag vereis en verrig moet word.

  Hieronder is ‘n kort opsomming wat jou deurhierdie moeilike tyd kan help:

  • Indien die dood onverwags intree, skakel nooddienste om ‘n ambulans te ontbied.
  • Indien die persoon aan onnatuurlike oorsake oorlede is, ontbied die polisie, waarna ‘n nadoodse ondersoek gedoen sal word.
  • Skakel ‘n begrafnisondernemer wat alles rondom die begrafnis of verassing sal hanteer
  1. Skakel die oorledene se lewensversekeringsmaatskappy.
  2. Kry die volgende belangrike dokumente bymekaar:
   • Testament
   • Doodsertifikaat
   • Geboorte en huweliksertifikaat
   • ID dokumente
   • Aktes en besigheidsooreenkomste
   • Belastingopgawes, inkomstestate en rekeninge
   • Voertuigregistrasiedokumente en bankrekeninge
   • Leningooreenkomste
   • ‘n Foto van die oorledene vir die begrafnisbrief

   Wees ook voorbereid op onvoorsiene uitgawes en hou in gedagte dat dit soms
   meer as ‘n jaar lank kan duur voordat die proses afgehandel is.

   Baie belangrik sien om na jouself en jou gesin, maak gebruik van jou ondersteuningsnetwerk

Besoeke

Hoe maak ek as ek besoek wil word/iemand wil sien? In Pierneef besoek ons graag lidmate en daar is verskillende maniere om vir‘n besoek te vra. Enige versoeke om ‘n leraar te sien, kan aan Steve(ngkpierneef.co.za) of by die kerkkantoor gerig word. Neem ook asseblief die vrymoedigheid om leraar self te skakel indien daar noodgevalle is (076 841 1568).
 

Ons het ook ‘n wonderlike besoekspan wat graag lidmate besoek en versoeke hiervoor kan ook aan Steve gerig word

 

 

Is jy bekommerd

Volg gerus die skakel vir  hulpbronne

Is jy bekommerd

Selfs na hierdie siekte…